Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

data ogłoszenia naboru

2013-05-14

termin składania dokumentów 

2013-05-24

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Dominiki Chmielik zam. w Lublinie.

uzasadnienie wyboru

Pani Dominika Chmielik spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz wystarczającym doświadczeniem zawodowym. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę pracę na czas określony na stanowisku specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11

20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2013-05-14

termin składania dokumentów 

2013-05-24

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie

- posiadanie min. 1 rok doświadczenia w Publicznych Służbach Zatrudnienia z zakresu organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy

- znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- realizacja zadań w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych

- diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy

- przeprowadzanie postępowań na usługi szkoleniowe

- kierowanie osób na szkolenia

- monitorowanie przebiegu szkoleń

- prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń

- refundacja kosztów dojazdu na szkolenie

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pracodawcami,

- praca przy komputerze,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących doświadczenie w PSZ z zakresu organizacji szkoleń

h) kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń

i) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

j) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego" w terminie do dnia 24-05-2013 r.

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rostrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1686
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2013-05-14 14:18:53)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:23:58)