Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów

Specjalista ds. programów

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów – stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2017-10-13

termin składania dokumentów 

2017-10-23

informacje o kandydacie/kandydatach 

Informujemy, że nabór na stanowisko specjalista ds. programów nie został rozstrzygnięty.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły 3 oferty. Niestety żaden z kandydatów nie wykazał się odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą niezbędną do pracy na w/w stanowisku.

uzasadnienie wyboru

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów – stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2017-10-13

termin składania dokumentów 

2017-10-23

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- minimum 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji programów rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie rekrutacji uczestników do projektu (w przypadku gdy kandydat nie spełni powyższego wymagania dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby na stanowisku specjalista ds. programów-stażysta) 

-znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

-umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

 
Wymagania dodatkowe:

- znajomość problematyki rynku pracy

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 2014-2020 i RPO WL 2014-2020

- prowadzenie naboru uczestników do projektów

- bieżący monitoring efektów działań

- prowadzenie bazy uczestników projektu

- promowanie wdrażanych projektów oraz informowanie otoczenia o źródłach ich finansowania

- przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektów

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektów

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

h)kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności- jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. programów" w terminie do dnia 23-10-2017r. – decyduje data wpływu do urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1113
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2017-10-13 14:39:28)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2017-11-02 14:41:10)