Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów - stażysta

Specjalista ds. programów - stażysta

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów - stażysta - stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Liczba etatów: 4

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2015-07-20

termin składania dokumentów 

2015-07-30

ininformacje o kandydacie/kandydatach

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłonione zostały kandydatury:

1. Pani Moniki Kilijańskiej zam. w Lublinie

2. Pani Pauliny Kuzia zam. w Ciecierzynie

3. Pani Moniki Dulbas zam. w Gałęzowie Kolonia Druga

4. Pana Jarosława Gardy zam. w Chełmie

uzasadnienie wyboru

W/w osoby spełniły wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazały się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w publicznych służbach zatrudnienia.

W związku z powyższym w/w osobom zostały przedstawione propozycje zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.


 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów - stażysta - stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Liczba etatów: 4

data ogłoszenia naboru

2015-07-20

termin składania dokumentów 

2015-07-30

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia

- znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

- znajomość problematyki rynku pracy

- swoboda wypowiadania się w mowie i w piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność
- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność
- wysoka kultura osobista
- posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z instytucjami rynku pracy
- znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER 2014-2020 i RPO WL 2014-2020

- prowadzenie naboru uczestników do projektów

- bieżący monitoring efektów działań

- prowadzenie bazy uczestników projektu

- promowanie wdrażanych projektów oraz informowanie otoczenia o źródłach ich finansowania

- przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektów

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektów

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pracodawcami,

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku,

- możliwość pracy w Filii PUP w Bychawie.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202) zobowiązany jest do złożenia dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

wymagane dokumenty 

 

a) CV
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
d) kopia dowodu osobistego lub paszportu
e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)
g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin

Pozostałe informacje dla kandydata

 

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów-stażysta" w terminie do dnia 30-07-2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255
- Dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie,  będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.
Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C.
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 3649
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2015-07-20 16:00:29)
Zredagował(a): Jarosław Mączka (2015-08-11 14:12:50)