Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów - stażysta

Specjalista ds. programów - stażysta

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11

20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów - stażysta

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2013-10-23

termin składania dokumentów 

2013-11-04

wymagane wykształcenie

wyższe lub średnie

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe lub średnie

- w przypadku posiadania wykształcenia średniego jest niezbędne wykazanie jednego roku stażu pracy

- biegła znajomość języka angielskiego

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy


Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji i ocenianiu projektów i programów rynku pracy

- odbyte szkolenia z w/w zakresu potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- planowanie, przygotowywanie, pisanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- monitoring realizacji projektów

- sporządzanie wniosków o płatność

- sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji projektów

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze

- praca w zespole

- praca w godzinach 7:30-15:30

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy

h) kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń z zakresu projektów unijnych

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

j) kopie dokumentów potwierdzających biegłą znajomośc języka angielskiego (CAE lub PROFICIENCY)

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą pod adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów-stażysta" w terminie do dnia 04-11-2013 r.

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna do której zostanie zaproszonych 5-ciu kandydatów, który uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 3313
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2013-10-23 15:22:08)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:25:32)