Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów-stażysta - stanowisko w CAZ

Specjalista ds. programów-stażysta - stanowisko w CAZ

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów-stażysta - stanowisko w CAZ

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2019-06-14

termin składania dokumentów 

2019-06-24

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Marty Trybulskiej zam. w Niedrzwicy Kościelnej.

uzasadnienie wyboru

Pani Marta Trybulska spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko.
Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem w Publicznych Służbach Zatrudnienia.
W związku z powyższym została podjęta decyzja o nawiązaniu stosunku pracy z ww. osobą.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11C

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów-stażysta - stanowisko w CAZ

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2019-06-14

termin składania dokumentów 

2019-06-24

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

-preferowane doświadczenie Publicznych Służbach Zatrudnienia

- znajomość problematyki rynku pracy,

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,

- dobra organizacja pracy,

- znajomość programu SyriuszStd,

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność,

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

- wysoka kultura osobista,

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- pomoc w przygotowaniu, realizacji i ocenianiu realizacji programów rynku pracy oraz projektów w ramach POWER, i RPO

- realizacja staży dla osób bezrobotnych oraz bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 r.ż., a w szczególności planowanie staży, przygotowywanie wzorów umów
i wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji staży, informowanie
o warunkach i zasadach organizacji staży, sprawdzanie poprawności i kompletności składanych wniosków dot. organizacji stażu, informowanie o prawach i obowiązkach odbywających staż, przyjmowanie i weryfikacja list obecności na stażu, przygotowywanie wykazów pracodawców, z którymi zawarto umowy o organizację stażu, weryfikacja dokumentacji do wypłaty kosztów przejazdu, zakwaterowania osób odbywających staż, wydawanie zaświadczeń o odbytym stażu, przeprowadzanie kontroli u pracodawców z zakresu realizacji umów stażowych

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i pracodawcami

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku

- miejsce pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach,

ul. Lubelska 8

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty

a) CV

b) a)podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

b) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

c) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

e) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia oraz w PUP w Lublinie pok. 201 C)

f) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

g) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, c, d, e winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

h)dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260)

.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko "Specjalista ds. programów-stażysta" w terminie do dnia 24-06-2019r.- decyduje data wpływu do urzędu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

Dokumenty, które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 858
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2019-06-14 14:10:59)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-07-05 15:11:40)