Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów - stażysta (III)

Specjalista ds. programów - stażysta (III)

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów - stażysta - stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER
Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2015-07-20

termin składania dokumentów 

2015-07-30

ininformacje o kandydacie/kandydatach

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura:

1. Pani Anny Brzozowiec zam. w Lublinie

uzasadnienie wyboru

Pani Anna Brzozowiec spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie windykacji i monitoringu.

W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów - stażysta - stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER
Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2015-07-20

termin składania dokumentów 

2015-07-30

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe - kierunek ekonomiczny
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w obsłudze klienta

- doświadczenie w windykacji i monitoringu

- doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej

- znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

- znajomość problematyki rynku pracy

- swoboda wypowiadania się w mowie i w piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność
- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność
- wysoka kultura osobista

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach POWER

- określanie preferencji udzielanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

- tworzenie procedur związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu

- opracowywanie wzorów dokumentów

- kompletowanie wniosków bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

- sporządzanie umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

- przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia umów

- monitoring i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pracodawcami,

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202) zobowiązany jest do złożenia dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

wymagane dokumenty 

 

a) CV
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
d) kopia dowodu osobistego lub paszportu
e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)
g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin

Pozostałe informacje dla kandydata

 

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta III" w terminie do dnia 30-07-2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255
- Dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie,  będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.
Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C.
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2857
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2015-07-20 16:26:34)
Zredagował(a): Jarosław Mączka (2015-08-11 14:11:24)