Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów/Specjalista ds. programów-stażysta

Specjalista ds. programów/Specjalista ds. programów-stażysta

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów/ specjalista ds. programów-stażysta – stanowisko w CAZ- przy realizacji projektu współfinansowanego z EFS „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2017-11-28

termin składania dokumentów 

2017-12-08

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Kamili Grzegorczyk zam. w Jabłonnej Drugiej

uzasadnienie wyboru

Pani Kamila Grzegorczyk spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem w wymaganym zakresie.

W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów/ specjalista ds. programów-stażysta – stanowisko w CAZ- przy realizacji projektu współfinansowanego z EFS „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2017-11-28

termin składania dokumentów 

2017-12-08

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w realizowaniu programów rynku pracy, w szczególności w koordynowaniu projektów współfinansowanych z EFS

- preferowane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia

- dobra znajomość przepisów ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.)

- wiedza z zakresu podstawowych dokumentów do Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

- znajomość przepisów i wytycznych EFS, RPO WL w latach 2014-2020

- znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS, RPO WL 2014-2020

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność.

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- ukończone kursy i szkolenia z zakresu projektów unijnych

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-koordynowanie i realizacja projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 zgodnie z harmonogramem

-monitoring i nadzór nad prawidłową realizacją w/w projektu

- sporządzanie wniosku o płatność, w tym obsługa generatora wniosków SOWA oraz obsługa systemu SL 2014

- koordynacja pracy zespołu projektowego

- utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucją Pośredniczącą

- przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektowej

- przygotowywanie dokumentów do kontroli oraz czynne współuczestnictwo w realizowaniu wniosków pokontrolnych,

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektu

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

- miejsce pracy II piętro

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

h) kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności- jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. programów/specjalista ds. programów-stazysta z dn. 28.11.2017" w terminie do dnia 08-12-2017r. - decyduje data wpływu do urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

- dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1368
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2017-11-28 15:30:53)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2017-12-19 15:34:02)