Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów – stażysta

Specjalista ds. programów – stażysta

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów– stażysta stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  2014-2020;

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2019-03-15

termin składania dokumentów 

2019-03-25

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Eweliny Jakubiec zam. Łosiniec

uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się poziomem wiedzy koniecznym w pracy na danym stanowisku, w tym znajomością ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również doświadczeniem w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o nawiązaniu stosunku pracy z ww. osobą.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11C

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów– stażysta stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  2014-2020;

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2019-03-15

termin składania dokumentów 

2019-03-25

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;

-umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

 

Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265)

- wiedza z zakresu zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER i RPO WL na lata 2014-2020;

- znajomość programu SyriuszStd;

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie;

- umiejętność nawiązywania kontaktów;

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność;

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;

- wysoka kultura osobista;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 2014-2020 oraz RPO WL 2014-2020;

- prowadzenie naboru uczestników do ww. projektów;

- prowadzenie bazy uczestników do projektów;

- bieżący monitoring efektów realizowanych działań;

- promowanie projektów oraz informowanie otoczenia o źródłach ich finansowania;,

- współpraca z zespołem projektowym oraz z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektów;

- przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektowej,

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku

- miejsce pracy II piętro

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

 

a)podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

b) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

c) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d)podpisane oświadczenie kandydata o zdolności do pracy na określonym stanowisku:

e)podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, umiejętności

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, c, d, e, f winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

i)dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem:

  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260)

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. programów-stażysta " w terminie do dnia 25-03-2019 r. – decyduje data wpływu do sekretariatu PUP w Lublinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.         

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1041
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2019-03-15 14:26:26)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-04-18 09:29:40)