Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista ds. programów – stażysta

Specjalista ds. programów – stażysta

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów– stażysta

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2019-02-22

termin składania dokumentów 

2019-03-04

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Edyty Kamińskiej zam. Wierzchowiska Drugie.

uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Została wysoko oceniona. Wykazała się poziomem wiedzy koniecznym w pracy na danym stanowisku, w tym znajomością ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również doświadczeniem w koordynowaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS. W związku z powyższym została podjęta decyzja o nawiązaniu stosunku pracy z ww. osobą.

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11C

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista ds. programów– stażysta stanowisko w CAZ przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2019-02-22

termin składania dokumentów 

2019-03-04

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265)

- wiedza z zakresu podstawowych dokumentów do Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe.

- znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER w latach 2014-2020,

 

Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w koordynowaniu projektami współfinansowanymi z EFS

- preferowane doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia

- znajomość programu SyriuszStd

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność.

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

-koordynowanie i realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z harmonogramem ,

- monitoring i nadzór nad prawidłową realizacją w/w projektu,    

- sporządzanie wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie projektów wraz ze zmianami,  w tym obsługa systemu SL 2014 oraz aplikacji SOWA,

- koordynacja pracy zespołu projektowego,

- utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucją Pośredniczącą,

-przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektowej,

-przygotowywanie dokumentów do kontroli oraz czynne współuczestnictwo w realizowaniu wniosków pokontrolnych,

-współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektu,

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku

- miejsce pracy II piętro

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

 

a)podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

b) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

c) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

e) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

f) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

g) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, c, d, e winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

h)dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260)

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. programów-stażysta " w terminie do dnia 04-03-2019 r. – decyduje data wpływu do sekretariatu PUP w Lublinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.         

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 802
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2019-02-22 13:40:30)
Zredagował(a): Jarosław Mączka (2019-03-11 13:23:18)