Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Specjalista do spraw programów

Specjalista do spraw programów

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów
Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2015-05-28

termin składania dokumentów 

2015-06-08

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Moniki Wach zam. w Niemcach.

uzasadnienie wyoru

Pani Monika Wach spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji programów rynku pracy i organizacji staży.
W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Specjalista do spraw programów
Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2015-05-28

termin składania dokumentów 

2015-06-08

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 1 rok stażu pracy w zakresie przygotowywania, realizacji lub oceniania programów rynku pracy
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Wymagania dodatkowe:

- mile widziany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku z zakresu organizacji staży
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność
- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność
- wysoka kultura osobista
- posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z instytucjami rynku pracy
- znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- prowadzenie spraw dotyczących organizacji staży osób bezrobotnych, w tym w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS
- prowadzenie spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych
- tworzenie procedur związanych z realizacją instrumentów rynku pracy, w tym w ramach realizowanych programów
- pozyskiwanie środków, przygotowanie, realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON
- właściwe gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pracodawcami,
- praca przy komputerze,
- praca w zespole,
- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu kwietniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

wymagane dokumenty 

 

a) CV
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
d) kopia dowodu osobistego lub paszportu
e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)
g) kopie świadectw pracy lub zaświadczenia dokumentujące posiadany staż pracy w zakresie przygotowywania, realizacji lub oceniania programów rynku pracy itp.
h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin

Pozostałe informacje dla kandydata

 

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów" w terminie do dnia 08-06-2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
- Dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie,  będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.
Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C.
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1875
Rejestr zmian
Autor: Małgorzata Grajczyk
Opublikował(a): Piotr Mazur (2015-05-28 12:02:06)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2015-06-18 08:17:54)