Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

referent

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2019-07-11

termin składania dokumentów 

2019-07-22

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani

Agnieszki Jośko zam. w Jabłonnie-Majątek.

uzasadnienie wyboru

Pani Agnieszka Jośko spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Kandydatka jest przygotowana pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy na stanowisku objętym rekrutacją.
W związku z powyższym została podjęta decyzja o nawiązaniu stosunku pracy
z ww. osobą.

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent –przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2019-07-11

termin składania dokumentów 

2019-07-22

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe;

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;

- umiejętność obsługi komputera, biegłe poruszanie się w środowisku Windows i Internet;

- nieposzlakowana opinia;

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z obsługą kadrowo-płacową;

- preferowane doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia;

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy;

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie;

- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność;

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;

- wysoka kultura osobista;

- znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ, PŁATNIK.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Obsługa kadrowa osób zatrudnionych w ramach POWER 2014-2020 i RPO, w  szczególności:

- prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników,

- przygotowywanie umów i zakresów czynności,

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej i chorobowej,

- sporządzanie sprawozdań i deklaracji wymaganych przepisami prawa,

- prowadzenie prac związanych z realizacją obowiązkowych szkoleń i doskonaleniem zawodowym pracowników,

- prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,

- rozliczanie urlopów wypoczynkowych,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie,

- przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektów,

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektu,

- przygotowywanie dokumentów do archiwum.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca administracyjno-biurowa

- praca w budynku

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca w godzinach 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku

- miejsce pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11c

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwiec 2019 r., tj. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV;

b) podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;

d) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia lub w PUP w Lublinie pokój 201c);

f) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (np. zaświadczenie);

g) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, d, e, g należy własnoręcznie podpisać.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260 z późn. zm.)

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

Uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko "Referent" w terminie do dnia 22-07-2019r.- decyduje data wpływu do urzędu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

Dokumenty, które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1111
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2019-07-11 13:53:26)
Zredagował(a): Jarosław Mączka (2019-08-02 13:03:39)