Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2018-08-31

termin składania dokumentów 

2018-09-10

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Eweliny Ogrodnik zam. w Sobianowicach.

uzasadnienie wyboru

Pani Ewelina Ogrodnik spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku, jak również doświadczeniem zawodowym przy realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11C

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2018-08-31

termin składania dokumentów

2018-09-10

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- staż pracy przy realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom - co najmniej 6 miesięcy,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

- posiadanie szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność.

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- znajomość systemu Syriusz Std

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Realizacja zadań z zakresu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcowi i jego przedłużenie, w tym:

- przyjmowanie wniosków o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ich weryfikacja oraz wpisywanie do ewidencji oświadczeń lub wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

- przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi lub przedłużenie tego zezwolenia, ich weryfikacja oraz wpisywanie do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową i wydawanie zaświadczeń w tym przedmiocie lub wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenia,

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu,

Realizacja zadań ustawy z dn. 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

- ustalanie uprawnień osób bezrobotnych do ubezp. zdrowotnego, zgłaszanie do ubezp. zdrowotnego, generowanie deklaracji ZUS oraz przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS,

- sporządzanie korekt naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

- korekta błędów ubezpieczeniowych poprzez wprowadzenie poprawek w dokumentach i ich przekazywanie do ZUS.

- współpraca z ZUS w zakresie rozliczeń składek za osoby bezrobotne

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

- miejsce pracy II piętro

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

 

a)podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

b) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

c) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

e) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

f) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

g) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, c, d, e winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

h)dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260)

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent " w terminie do dnia 10-09-2018r. – decyduje data wpływu do sekretariatu PUP w Lublinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1320
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2018-08-31 14:25:40)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2018-09-13 13:25:27)