Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2018-03-15

termin składania dokumentów 

2018-03-26

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Izabeli Ponieważ zam. w Krzczonowie-Wójtostwo.

uzasadnienie wyboru

Pani Izabela Ponieważ spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku, jak również doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2018-03-15

termin składania dokumentów 

2018-03-26

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

 
Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie przy realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji w publicznych służbach zatrudnienia

- znajomość problematyki rynku pracy

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie

- umiejętność nawiązywania kontaktów

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- umiejętność pracy pod presją czasu

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej:

- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy przy podjęciu własnej działalności gospodarczej,

- przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sprawdzanie ich kompletności,

- weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, przeprowadzanie wizji lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,

- przygotowanie umów do podpisania,

- dokonywanie odpowiednich zapisów w ewidencji osób bezrobotnych oraz komputerowej bazie danych,

- przekazywanie do komórki finansowo-księgowej zlecenia wypłaty przyznanej dotacji,

- nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji umów,

przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z warunkami umowy,

- podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji lub nieterminowych umów.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

h)kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności- jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent" w terminie do dnia 26-03-2018r. – decyduje data wpływu do urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1398
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2018-03-15 12:25:14)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2018-04-06 15:34:20)