Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1 etat

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2014-12-08

termin składania dokumentów 

2014-12-18

informacje o kandydacie/kandydatach 

W związku ze zmianami kadrowymi nabór na w/w stanowisko został unieważniony.
Dokumenty aplikacyjne są do odbioru w pok. 201 C.


 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1 etat

data ogłoszenia naboru

2014-12-08

termin składania dokumentów 

2014-12-18

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- doświadczenie w rozliczaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w Publicznych Służbach Zatrudnienia

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- biegła znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy


Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie w zakresie rozliczania składek ZUS bądź podatku

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- odporność na stres

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- określanie preferencji udzielanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o warunki lokalnego rynku pracy

- obsługa wniosków osób bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (rejestracja wniosków, analiza ich poprawności formalnej oraz sporządzanie umów o przyznanie środków, przeprowadzanie kontroli)

- przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczania umów

- rozliczanie zawartych umów

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze,

- praca w terenie (przeprowadzanie kontroli),

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie dokumentów poświadczających zdobyte doświadczenie w rozliczaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej (świadectwa pracy, zaświadczenia)

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent" w terminie do dnia 18-12-2014 r. do godziny 15:30.

 

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostanie zaproszonych 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2610
Rejestr zmian
Autor: Małgorzata Grajczyk
Opublikował(a): Piotr Mazur (2014-12-08 13:38:53)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2015-05-28 12:05:56)