Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Wymiar etatu: 1/1

data ogłoszenia naboru

2014-06-18

termin składania dokumentów 

2014-06-30

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Eweliny Piondło zam. w Nasutowie.

uzasadnienie wyboru

Pani Ewelina Piondło spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie rejestracji osób bezrobotnych a także sporządzania korekt ZUS.

W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent

Wymiar etatu: 1/1

data ogłoszenia naboru

2014-06-18

termin składania dokumentów 

2014-06-30

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe

- umiejętność rejestracji i obsługi osób bezrobotnych

- biegła znajomość obsługi programu SI SyriuszSTD

- biegła znajomość obsługi programu Płatnik

- doświadczenie w zakresie sporządzania korekt dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych ZUS w programie Płatnik

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy

- znajomość rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy


Wymagania dodatkowe:

- odbyte szkolenia (warsztaty) w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń, procedury rejestracji bezrobotnych jak również w zakresie obsługi programu Płatnik

- komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- odporność na stres

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- rejestracja i obsługa osób bezrobotnych

- przyjmowanie oświadczeń oraz innych dokumentów od osób bezrobotnych i poszukujących pracy

- wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w ramach udzielonego upoważnienia

- ustalanie uprawnień osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego

- realizacja zadań ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- sporządzanie deklaracji DRA dla ZUS za osoby bezrobotne

- sporządzanie korekt dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych

- przekazywanie sporządzonych dokumentów drogą elektroniczną do ZUS (program Płatnik)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

- praca przy komputerze,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie z zakresu rejestracji
i sporządzania korekt ZUS (świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.)

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent" w terminie do dnia 30-06-2014 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna na którą zostanie zaproszonych 3-ch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2339
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2014-06-18 14:07:00)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2014-07-02 10:25:35)