Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c 20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Wymiar etatu: 1/1

data ogłoszenia naboru

2014-03-04

termin składania dokumentów 

2014-03-14

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Pauliny Zając zam. w Żabiej Woli.

uzasadnienie wyboru

Pani Paulina Zając spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie rejestracji i obsługi osób bezrobotnych.
W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę pracę na czas określony.


 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent

Wymiar etatu: 1/1

data ogłoszenia naboru

2014-03-04

termin składania dokumentów 

2014-03-14

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe

- umiejętność rejestracji i obsługi osób bezrobotnych

- biegła znajomość obsługi programu SI SyriuszSTD

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy

- znajomość rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy


Wymagania dodatkowe:

- odbyte szkolenia (warsztaty) w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń, procedury rejestracji bezrobotnych

- komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- odporność na stres

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- rejestracja i obsługa osób bezrobotnych

- przyjmowanie oświadczeń oraz innych dokumentów od osób bezrobotnych i poszukujących pracy

- wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w ramach udzielonego upoważenia

- ustalanie uprawnień osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

- praca przy komputerze,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lutym 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy przy realizacji projektów (świadectwa pracy, zaświadczenia)

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent z dnia 04.03.2014" w terminie do dnia 14-03-2014 r. do godziny 15:30.

 

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna na którą zostanie zaproszonych 5-ciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2738
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2014-03-04 15:16:58)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2014-04-08 09:57:26)