Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent

Referent

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Liczba etatów: 1/2

data ogłoszenia naboru

2013-09-19

termin składania dokumentów 

2013-09-30

informacje o kandydacie/kandydatach 

Wykaz osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru:
 1. Grabarska Anita
 2. Grotnik Anna
 3. Kalinowska Ewa
 4. Kowal Katarzyna
 5. Nowak Piotr
 6. Podstawka Magdalena
 7. Prokopowicz Magdalena
 8. Rutkowska Małgorzata
 9. Sieńko Paulina
 10. Stanisławek Patrycja
 11. Tur Katarzyna
 12. Walczak-Pomorska Katarzyna
 13. Zatorski Marek
W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Patrycji Stanisławek zam. Urszulin.

uzasadnienie wyboru

Pani Patrycja Stanisławek spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, wysokim poziomem wiedzy koniecznej oraz inicjatywą i kreatywnością niezbędną w pracy na w/w stanowisku.
W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

(81) 745-18-15, (81) 745-18-16, (81) 745-18-17, (81) 749-66-36, (81) 745-19-01
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Wymiar etatu: 1/2

data ogłoszenia naboru

2013-09-19

termin składania dokumentów 

2013-09-30

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. organizacji staży min. 6 m-cy,

- umiejętność prowadzenia negocjacji,

- biegła obsługa komputera,

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- komunikatywność,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- odporność na stres.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

Zakres wykonywanych zadań:

- organizacja staży,

- rozliczanie badań lekarskich osób kierowanych na staż,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,

- zwrot kosztów dojazdu bezrobotnym odbywającym staż,

- prowadzenie monitoringu przebiegu stażu,

- sporządzanie umów i ich aneksów,

- przygotowywanie dokumentacji do rozliczania finansowego.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV;

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu;

e) wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

f) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenia) na stanowisku ds. organizacji staży;

g) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent - PUP-II" w terminie do dnia 30-09-2013 r. do godziny 15:30.

 

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rostrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.
W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2739
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2013-09-19 14:51:12)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:25:29)