Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent - psycholog

Referent - psycholog

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent - psycholog

Liczba etatów: 1/2 etatu

data ogłoszenia naboru

2013-07-16

termin składania dokumentów 

2013-07-26

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pana Grzegorza Krzyszycha zam. Świdnik.

uzasadnienie wyboru

Pan Grzegorz Krzyszycha spełnił wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazał się odpowiednim wykształceniem, poziomem wiedzy koniecznej oraz odpowiednim doświadczeniem w pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym została mu przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11

20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent - psycholog

Liczba etatów: 1/2 etatu

data ogłoszenia naboru

2013-07-16

termin składania dokumentów 

2013-07-26

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie o kierunku psychologia

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia

- posiadanie min. 2-letniego doświadczenia (zatrudnienie i/lub umowa zlecenie/umowa o dzieło) w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi w Publicznych Służbach Zatrudnienia

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- odbyte szkolenia z w/w zakresu potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- realizacja indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla osób bezrobotnych

- realizacja warsztatów wsparcia i motywacji

- prowadzenie dokumentacji formalnej prowadzonych czynności

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze

- praca w zespole

- praca w wymiarze 1/2 etatu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy, umów zlecenia lub umów o dzieło lub stosownych zaświadczeń dokumentujących doświadczenie z zakresu poradnictwa psychologicznego

h) kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń z w/w zakresu

i) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

j) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent-psycholog" w terminie do dnia 26-07-2013 r.

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rostrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2163
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2013-07-16 14:03:52)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:24:39)