Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

 

Referent

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

data ogłoszenia naboru

2013-01-22

termin składania dokumentów 

2013-02-01

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Iwony Bednarczyk zam. Świdnik Duży Pierwszy.

uzasadnienie wyboru

Pani Iwona Bednarczyk spełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko referent. Wykazała się znajomością przepisów z wymaganego zakresu, posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
W związku z powyższym zostanie jej przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

data ogłoszenia naboru

2013-01-22

termin składania dokumentów 

2013-02-01

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- min. 2 lata doświadczenia zawodowego (staż pracy) w Publicznych Służbach Zatrudnienia, w tym co najmniej 1 rok doswiadczenia w zakresie rejestracji i obsłudze osób bezrobotnych oraz w zakresie sporządzania korekt dokumentów ubezpieczeniowych ZUS w programie "Płatnik"

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

- odbyte szkolenia z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- odbyte szkolenia (warsztaty) w zakresie rejestracji, ewidencji i świadczeń, procedury rejestracji bezrobotnych

- biegła znajomość obsługi programu "SyriuszSTD"

- bardzo dobra znajomość obsługi programu "Płatnik" (odbyte szkolenia w tym zakresie)

- biegła obsługa komputera,

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- komunikatywność,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- odporność na stres.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- Rejestracja i obsługa osób bezrobotnych, przyjmowanie oświadczeń oraz innych dokumentów, wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń w ramach udzielonego upoważnienia

- Realizacja zadań ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- Sporządzanie deklaracji DRA dla ZUS za osoby bezrobotne

- Przekazywanie sporządzonych dokumentów drogą elektroniczną do ZUS (program "Płatnik")


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV;

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu;

e) wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

f) kopie dokumentów poświadczających dwuletni staż pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie rejestracji i obsłudze osób bezrobotnych oraz w zakresie sporządzania korekt ZUS (np. świadectwa pracy, kopie zakresów czynności, zaświadczenia itp.);

g) kopia zaświadczeń z odbytych szkoleń

h) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent" w terminie do dnia 01.02.2013r. Uwzględniana jest data wpływu dokumentów do urzędu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (081)-745-18-16 lub (081)-745-18-17 w. 255.
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym:

- z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2401
Rejestr zmian
Autor: PUP Lublin
Opublikował(a): PUP Lublin (2013-01-22 13:25:26)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:23:18)