Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

data ogłoszenia naboru

2011-02-14

termin składania dokumentów 

2011-02-24

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Magdaleny Kalinowskiej zam. Góra 48.

uzasadnienie wyboru

Pani Magdalena Kalinowska spełniła wszystkie wymagania formalne oraz wykazała się wysokim poziomem wiedzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada także doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia związane z zakresem obowiązków przewidzianych dla tego stanowiska.

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

data ogłoszenia naboru

2011-02-14

termin składania dokumentów 

2011-02-24

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie kierunek prawo lub administracja

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne: - wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe magisterskie kierunek prawo lub administracja; - nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego; - min. 12 m-cy doświadczenia zawodowego (staż pracy) w publicznych służbach zatrudnienia.
Wymagania dodatkowe: - odbyte szkolenia z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - biegła znajomość obsługi komputera: Word, Excel, Internet - umiejętność pracy w zespole - komunikatywność - umiejętność organizacji pracy własnej - dokładność

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Realizacja zadań związanych z organizacją staży osób bezrobotnych, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: - zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania bezrobotnym odbywającym staż - wydawania zaświadczeń o odbyciu stażu - prowadzenie monitoringu przebiegu stażu - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków - sporządzanie umów i ich aneksów.

wymagane dokumenty 

a) CV; b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska; c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie; d) kopia dowodu osobistego; e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; f) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia (świadectwo pracy lub zaświadczenie);
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent" w terminie do dnia 24.02.2011r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255.
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony lub nieokreślony.

Liczba wyświetleń: 3447
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-18 11:12:21)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:22:13)