Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent II

Referent II

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent
Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2015-08-18

termin składania dokumentów 

2015-08-28

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Joanny Rogowskiej zam. w Dominowie.

uzasadnienie wyoru

Pani Joanna Rogowska spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi księgowej. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Referent –w Dziale Finansowo- Księgowym - przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2015-08-18

termin składania dokumentów 

2015-08-28

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykształcenie wyższe

- doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z obsługą kadrowo-płacową

- pożądane studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- preferowane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia

-znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)

- znajomość zasad rachunkowości

- swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,

-umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność pracy w zespole;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność;

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność obsługi komputera, biegłe poruszanie się w środowisku Windows i Internet;

- znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ, PŁATNIK

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

-obsługa projektów w ramach POWER 2014-2020 i RPO, w  szczególności:

-przygotowywanie, sporządzanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,

-prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową w Systemie Syriusz projektów współfinansowanych z EFS,

-uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

-uzgadnianie wydatków dotyczących projektów współfinansowanych z EFS ze stanowiskami merytorycznymi,

-przygotowywanie zleceń wypłaty świadczeń dla bezrobotnych w ramach projektów współfinansowanych z EFS,

-przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z Funduszu Pracy z realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

-obsługa systemu SL 2014 dla celów sprawozdawczych z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

-przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektów,

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektu,

- przygotowywanie dokumentów do archiwum.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca administracyjno-biurowa

- praca w budynku

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych;

- praca w godzinach 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2015 r., tj. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.XI.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r, poz.1202) zobowiązany jest do złożenia dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

magane dokumenty 

a) CV;

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, umiejętności;

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu;

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia); o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia);

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f należy własnoręcznie podpisać. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c 20-209 Lublin

Pozostałe informacje dla kandydata

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent II" w terminie
 do dnia 28-08-2015r.(liczy się data wpływu). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255

- Dokumenty, które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na test lub/i rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy 2015-08-18 57.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie 2015-08-18 26kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2110
Rejestr zmian
Autor: Jarosław Mączka
Opublikował(a): Jarosław Mączka (2015-08-18 15:09:32)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2015-09-30 13:33:37)