Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Referent ds. organizacji staży w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

Referent ds. organizacji staży w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

 

Referent ds. organizacji staży w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2013-01-29

termin składania dokumentów 

2013-02-08

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Pauliny Zając zam. w Żabiej Woli.

uzasadnienie wyboru

Pani Paulina Zając spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko wykazała się wysokim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

(81) 745-18-15, (81) 745-18-16, (81) 745-18-17, (81) 749-66-36, (81) 745-19-01
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Referent ds. organizacji staży w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2013-01-29

termin składania dokumentów 

2013-02-08

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- min. rok doświadczenia w Publicznych Służbach Zatrudnienia,

- mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. organizacji staży,

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność prowadzenia negocjacji,

- biegła obsługa komputera,

- bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- komunikatywność,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- odporność na stres.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- realizacja zadań związanych z organizacją staży dla 50 niepełnosprawnych osób bezrobotnych w ramach projektu "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych" w tym:

- rozliczanie badań lekarskich osób kierowanych na staż,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,

- zwrot kosztów dojazdu bezrobotnym odbywającym staż,

- prowadzenie monitoringu przebiegu stażu,

- sporządzanie umów i ich aneksów,

- przygotowywanie dokumentacji do rozliczania finansowego.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV;

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu;

e) wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

f) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia (np. świadectwa pracy, opinia z przebiegu stażu, zaświadczenia);

g) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. organizacji staży" w terminie do dnia 08.02.2013r. Uwzględniana jest data wpływu dokumentów do urzędu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (081) 745 18 16 w. 255.
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym:

- z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 3775
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2013-01-29 14:45:05)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:23:21)