Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Pośrednik pracy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

Pośrednik pracy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Pośrednik pracy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2012-12-27

termin składania dokumentów 

2013-01-07

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pana Rafała Fuchsa zamieszkałego w Lublinie.

uzasadnienie wyboru

Pan Rafał Fuchs spełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko pośrednik pracy-stażysta. Wykazał się znajomością przepisów z wymaganego zakresu, posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pośrednictwie pracy.

W związku z powyższym zostanie mu przedstawiona propozycja zatrudnienia na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Pośrednik pracy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2012-12-27

termin składania dokumentów 

2013-01-07

wymagane wykształcenie

wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- min. rok doświadczenia w prowadzeniu pośrednictwa pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,

- posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy

W przypadku gdy kandydat nie spełni wymagania dotyczącego posiadania licencji, dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby z wykształceniem wyższym na stanowisku pośrednik pracy-stażysta z minimum półrocznym doświadczeniem w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

- biegła obsługa komputera,

- dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- komunikatywność,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- odporność na stres.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
- pozyskiwanie ofert pracy
- upowszechnienie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy
- udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, współpraca z pracodawcami
- informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
- inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
- współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
- informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach
- ocena efektywności dotycząca realizacji pośrednictwa pracy w projekcie
- współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej
- pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w rejonie
- kierowanie osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
- współpraca z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, liderem klubu pracy


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi,

- praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV;

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska;

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie;

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu;

e) wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

f) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pośrednictwa pracy (np. świadectwa pracy, opinia z przebiegu stażu);

g) kopia licencji zawodowej pośrednika pracy (w przypadku posiadania);

h) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy" w terminie do dnia 07.01.2013r. Uwzględniana jest data wpływu dokumentów do urzędu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (081) 745 18 16 w. 255.
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym:

- z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Liczba wyświetleń: 1761
Rejestr zmian
Autor: Piotr Mazur
Opublikował(a): Piotr Mazur (2012-12-27 14:34:30)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:23:15)