Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Pośrednik pracy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL

Pośrednik pracy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Pośrednik pracy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL

data ogłoszenia naboru

2011-02-24

termin składania dokumentów 

2011-03-07

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pana Artura Nowaka zam. Mętów.

uzasadnienie wyboru

Pan Artur Nowak spełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazał się dobrą znajomością przepisów z wymaganego zakresu, posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia przy obsłudze interesantów. W związku z powyższym została mu przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Pośrednik pracy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL

data ogłoszenia naboru

2011-02-24

termin składania dokumentów 

2011-03-07

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie - doświadczenie zawodowe (zatrudnienie lub staż) w publicznych służbach zatrudnienia przez min. 6 m-cy - nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań - znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Standardów usług rynku pracy
Wymagania dodatkowe: - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego - znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy - umiejętność obsługi komputera - samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole - komunikatywność - odpowiedzialność, rzetelność, sumienność - odporność na stres - wysoka kultura osobista

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

-udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych - pozyskiwanie ofert pracy - upowszechnienie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy - udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, współpraca z pracodawcami - informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy - inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami - współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania - informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach - ocena efektywności działania pośrednictwa - współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej - pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w rejonie - kierowanie osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne - współpraca z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, liderem klubu pracy
Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie pod nadzorem przełożonego i/lub pośrednika pracy.

wymagane dokumenty 

a) CV b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie d) kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (zatrudnienie lub staż) w publicznych służbach zatrudnienia e) kopia dowodu osobistego f) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta" w terminie do dnia 07-03-2011 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Liczba wyświetleń: 2925
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-18 11:09:36)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:22:23)