Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Pośrednik pracy przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie

Pośrednik pracy przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Pośrednik pracy przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie

data ogłoszenia naboru

2011-02-11

termin składania dokumentów 

2011-02-21

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Małgorzaty Szorek zam. Bychawa.

uzasadnienie wyboru

Pani Małgorzata Szorek wykazała się wysokim przygotowaniem merytorycznym oraz wymaganym doświadczeniem zawodowym na stanowisku pośrednik pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

data wprowadzenia ogłoszenia do BIP: 2011-02-11 16:19:33

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Mełgiewska 11
20-954 Lublin
(81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl
lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko 

Pośrednik pracy przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie

data ogłoszenia naboru 

2011-02-11

termin składania dokumentów  

2011-02-21

wymagane wykształcenie 

wyższe magisterskie

wymagania związane ze stanowiskiem 

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie;
- doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia na stanowisku pośrednik pracy przez min. 12 m-cy;
- posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;
- znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Standardów usług rynku pracy.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy;
- umiejętność obsługi komputera;
- samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole;
- komunikatywność;
- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;
- odporność na stres;
- wysoka kultura osobista.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku  

- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
- pozyskiwanie ofert pracy
- upowszechnienie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy
- udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, współpraca z pracodawcami
- informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
- inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
- współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
- informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach
- ocena efektywności działania pośrednictwa
- współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej
- pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w rejonie
- kierowanie osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
- współpraca z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, liderem klubu pracy

wymagane dokumenty  

a) CV
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie
d) kopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia
e) kopia dowodu osobistego
f) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
g) kopia licencji zawodowej pośrednika pracy

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, f winny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów  

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Mełgiewska 11
20-954 Lublin

uwagi 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11
z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy"
w terminie do dnia 21-02-2011 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255

Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym:
- z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony

data wprowadzenia ogłoszenia do BIP: 2011-02-11 16:19:33

Liczba wyświetleń: 1538
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-18 11:30:52)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:21:33)