Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ 

Liczba etatów: 3

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2017-02-02

termin składania dokumentów 

2017-02-13

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru spośród 6 kandydatów wyłonione zostały następujące osoby:

Etat 1: Pani Katarzyna Romanek zam. w Łosieniu – zrezygnowała z podjęcia pracy.

Etat 2: Pani Wioletta Łysiak-Bundzylak zam. w Długim.

Pozostali kandydaci nie spełnili wymagań Komisji Rekrutacyjnej.

uzasadnienie wyboru

Pani Wioletta Łysiak-Bundzylak spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem w wymaganym zakresie.

W związku z tym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ 

Liczba etatów: 3

data ogłoszenia naboru

2017-02-02

termin składania dokumentów 

2017-02-13

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w poradnictwie zawodowym

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne

- preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego

- doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia 

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność.

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- ukończone kursy i szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego

- mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

-realizacja zadań z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

- pełnienie funkcji doradcy klienta indywidualnego

- prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej zgodnie z trybem i sposobami prowadzenia usług rynku pracy

- wydawanie skierowań na badania lekarskie

- udział w procesie rekrutacji beneficjentów w ramach programów współfinansowanych z EFS

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

- miejsce pracy II piętro, budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

- możliwość pracy w filiach w Bychawie i Bełżycach

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

h)kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności- jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko doradca zawodowy" w terminie do dnia 13-02-2017.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1897
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2017-02-02 15:19:46)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2017-03-07 14:47:06)