Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doradca Zawodowy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

Doradca Zawodowy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca Zawodowy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2012-09-13

termin składania dokumentów 

2012-09-24

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Katarzyny Kazańskiej zamieszkałej w Lublinie.

uzasadnienie wyboru

Pani Katarzyna Kazańska spełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doradca zawodowy-stażysta. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z wymaganego zakresu, posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w doradztwie zawodowym. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca Zawodowy w projekcie "Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

data ogłoszenia naboru

2012-09-13

termin składania dokumentów 

2012-09-24

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie o kierunku psychologia, socjologia lub pedagogika

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe, kierunek psychologia, socjologia lub pedagogika, - min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia lub innych instytucjach, - posiadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego (w przypadku braku kandydata posiadającego licencję doradcy zawodowego wybrany kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku doradca zawodowy-stażysta, - posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych, - nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe: - biegła obsługa komputera, - dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - znajomość zasad pracy z grupą, - umiejętność podejmowania decyzji, - odporność na stres, - mile widziane studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- rekrutacja uczestników projektu, - realizacja indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, - tworzenie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działania.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku: - bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, - praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, - praca w zespole, - praca w godzinach 7:30-15:30.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV; b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska; c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie; d) kopia dowodu osobistego lub paszportu; e) wypełnione i podpisane odręcznie oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; f) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego; g) kopia licencji zawodowej doradcy zawodowego (w przypadku posiadania); h) kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Doradca Zawodowy" w terminie do dnia 24.09.2012r. Dokumenty przesłane e-mailem nie będą brane pod uwagę. Uwzględniana jest data wpływu dokumentów do urzędu. Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (081) 745 18 16 w. 255.
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test i/lub rozmowa kwalifikacyjna. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458 ze zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2012-10-17 26.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1752
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-17 10:51:44)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:21:50)