Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ

Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ

 

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2017-12-28

termin składania dokumentów 

2018-01-08

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Magdaleny Bohuniuk zam. Dys

uzasadnienie wyboru

Pani Magdalena Bohuniuk spełniła wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku oraz doświadczeniem w wymaganym zakresie.
W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stanowisko w CAZ

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2017-12-28

termin składania dokumentów 

2018-01-08

wymagane wykształcenie

Wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)


Wymagania dodatkowe:

-preferowane wykształcenie o kierunku psychologia, pedagogika, socjologia lub z zakresu doradztwa zawodowego

- preferowane doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia

- znajomość problematyki rynku pracy

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

- dobra organizacja pracy

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność.

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- ukończone kursy i szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pomocy w doborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także w przygotowaniu klienta do lepszego radzenie sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy

- udzielanie porad indywidualnych i grupowych

-udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy,

- diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych

-kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

-kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

-udział w procesie rekrutacji beneficjentów w ramach programów współfinansowanych z EFS

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa

- praca w godzinach 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie ( oryginały do wglądu)

d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie ( oryginały do wglądu)

h)kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności- jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajduje się w gronie najlepszych kandydatów ( oryginał do wglądu)

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko doradca zawodowy" w terminie do dnia 08-01-2018r.- decyduje data wpływu do urzędu

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

-dokumenty które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

- wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C w celu realizacji czynności związanych z niniejszym procesem rekrutacji.”

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu naboru będą do odebrania w pok. 201C.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1476
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2017-12-28 14:16:52)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2018-01-17 12:26:01)