Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doradca zawodowy - stażysta

Doradca zawodowy - stażysta

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c 20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stażysta

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2014-03-18

termin składania dokumentów 

2014-03-28

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Iwony Smoleń zam. w Lublinie.

uzasadnienie wyboru

Pani Iwona Smoleń spełniła wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się znajomością ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a także wysokim poziomem inicjatywy i samodzielności. W związku z powyższym została jej przedstawiona propozycja zatrudnienia na umowę pracę na czas określony.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stażysta

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2014-03-18

termin składania dokumentów 

2014-03-28

wymagane wykształcenie

średnie, preferowane wyższe o kierunku psychologicznym

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

- średnie, preferowane wyższe o kierunku psychologicznym

- w przypadku posiadania wykształcenia średniego należy wykazać się co najmniej rocznym stażem pracy

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań

- nieposzlakowana opinia

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy


Wymagania dodatkowe:- preferowane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego min. 6 m-cy

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność

- umiejętność organizacji pracy własnej

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność

- wysoka kultura osobista

- odbyte szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

 

- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

- niesienie pomocy, tj. udzielanie porad, wskazówek, informacji i instrukcji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

- pomoc w rozwiązywaniu problemów w trudnej sytuacji poprzez prowadzenie rozmów w sposób przygotowujący klientów do rozwiązywania problemów

- świadczenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii teleinformatycznej

- udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych

- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy

- udzielanie informacji i pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy (na ich wniosek) oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualnych

- popularyzacja usług w zakresie doradztwa

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub pracodawcami,

- praca przy komputerze,

- praca w zespole,

- praca w godzinach 7:30-15:30,

- możliwość pracy w Filii Bychawa lub w Filii Bełżyce.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lutym 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

wymagane dokumenty 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV

b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie

d) kopia dowodu osobistego lub paszportu

e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie dokumentów poświadczających zdobyte doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia)

h) kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń

i) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e, f winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-209 Lublin, Mełgiewska 11c z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Doradca zawodowy-stażysta" w terminie do dnia 28-03-2014 r. do godziny 15:30.

 

Dokumenty przysłane emailem jak również po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 wew. 255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy lub/i rozmowa kwalifikacyjna na którą zostanie zaproszonych 5-ciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. O terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenie 2013-01-29 30.5kB POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy 2013-05-13 57.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 4944
Rejestr zmian
Autor: Małgorzata Grajczyk
Opublikował(a): Piotr Mazur (2014-03-18 12:21:26)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2014-04-17 14:37:27)