Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doradca zawodowy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

Doradca zawodowy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzednicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

data ogłoszenia naboru

2011-02-11

termin składania dokumentów 

2011-02-21

informacje o kandydacie/kandydatach 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pani Magdaleny Nowak zam. w Bełżycach.

uzasadnienie wyboru

Pani Magdalena Nowak spełnia wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z wymaganego zakresu, posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia na stanowisku doradca zawodowy - stażysta.

 

 

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

 

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

Doradca zawodowy - stażysta przy realizacji projektu "Profesjonaliści III" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach

data ogłoszenia naboru

2011-02-11

termin składania dokumentów 

2011-02-21

wymagane wykształcenie

wyższe magisterskie o kierunku psychologia, pedagogika, socjologia

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia - posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku doradca zawodowy - stażysta min. 6 m-cy w publicznych służbach zatrudnienia - nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - posiadanie obywatelstwa polskiego - umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) - znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy
Wymagania dodatkowe: - umiejętność pracy w zespole - kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, komunikatywność - umiejętność organizacji pracy własnej - odpowiedzialność, rzetelność, sumienność - wysoka kultura osobista

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy - niesienie pomocy, tj. udzielanie porad, wskazówek, informacji i instrukcji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy - pomoc w rozwiązywaniu problemów w trudnej sytuacji poprzez prowadzenie rozmów w sposób przygotowujący klientów do rozwiązywania problemów - świadczenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych - udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii teleinformatycznej - udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych - inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy - udzielanie informacji i pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy (na ich wniosek) oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualnych - udział w procesie rekrutacji beneficjentów w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - tworzenie banku danych nt. informacji zawodowej - popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu

wymagane dokumenty 

a) CV b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie d) kopia dowodu osobistego e) wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania pod treścią ogłoszenia) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe f) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących doświadczenie zawodowe.
Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, e winny być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11 20-954 Lublin

uwagi

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy 20-954 Lublin, Mełgiewska 11 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta" w terminie do dnia 21-02-2011 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w.255
Z osobami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.
Z wyłonioną osobą zostanie podpisana umowa na czas określony, przy czym: - z wyłonioną osobą, która nie była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458), na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony 6 m-cy z możliwością jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
W czasie umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
- z osobą, która była wcześniej zatrudniona na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 powyższej ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, zostanie zawarta umowa na czas określony

Liczba wyświetleń: 3505
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-18 11:27:22)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-12-27 09:21:56)