Jesteś tutaj: Strona główna » Baza instytucji działających w zakresie wsparcia osób potrzebujących pomocy

Baza instytucji działających w zakresie wsparcia osób potrzebujących pomocy

         W związku z realizowanym pilotażem „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zwrócił się z prośbą o przedstawienie organizacji współpracujących z Ośrodkami Pomocy Społecznej, działającymi na terenie powiatu lubelskiego, w zakresie świadczenia różnego rodzaju pomocy i wsparcia dla wspólnych interesantów.  Na podstawie rozmów stworzono bazę instytucji w celu zwiększenia skuteczności wspólnych działań oraz dążenia w kierunku budowania szerokiego partnerstwa na rzecz możliwości wsparcia osób potrzebujących pomocy.

Baza instytucji:

 1. I.                   Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie:

 

 1. 1.      Urząd Miejski w Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 22

tel. (81) 566-00-31

fax (81) 566-00-04

Wsparcie organizowane w ramach:

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy (mail: gcrpa@bychawa.internetdsl.pl) -podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się indywidualnie lub na podstawie wniosku innej osoby.

 

 1. 2.      Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie - pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych specyficznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi; integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo w społeczności lokalnej, poprzez ich społeczno-gospodarczą aktywizację; potrzeby środowiska w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Pileckiego 20

tel./fax (81) 566-02-66

tel. (81) 566-11-50

 

 

 1. 3.      Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” - Stowarzyszenie działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie, wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Działa również na rzecz osób doznających przemocy domowej i znajdujących się w kryzysie.

Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa”

23-100 Bychawa, ul. Pileckiego 20

tel. (81) 566-02-66

prowadzące:  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie

            23-100 Bychawa, ul. Armii Krajowej 45

             tel. 783-089-108

 

 1. 4.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom. Wspomaganie, doradztwo i profilaktyka dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli prowadzone są metodami aktywizującymi w formie treningów umiejętności lub warsztatów oraz formami tradycyjnymi, takimi jak: porady, konsultacje, prelekcje, wykłady, spotkania klasowe, działalność informacyjno-szkoleniowa.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

23-100 Bychawa, ul. gen. W. Andersa 2

tel./fax (81) 566-02-32

 

 1. II.                Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk

 

 1. 1.      Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Wilczopolu – prowadzenie świetlicy, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Wilczopolu 

Wilczopole Kolonia 97

20-388 Lublin

Tel.: 81 759 80 25

 

 1. 2.      Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”-  prowadzi działalność polegającą na współpracy ze środowiskiem lokalnym. Prowadzi przedszkole dla dzieci z obszaru gminy. Świetlica środowiskowa zapewnia dzieciom z rodzin uboższych suchy prowiant, jak również opiekę i pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”

Mętów 124

20-388 Lublin

Tel.: (81) 751 86 22

 

 1. 3.      Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Kalinówce- poprawa warunków kształcenia dzieci wiejskich, przygotowanie młodych ludzi do aktywnego działania we własnym środowisku, działalność opiekuńczo-wychowawcza skupiająca dzieci i młodzież środowiska lokalnego, integracja środowiska lokalnego - rozwój lokalny, współudział w organizowaniu kursów przygotowujących mieszkańców wsi do działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości.

 

Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Kalinówce

Kalinówka 77 b

21-040 Świdnik

Tel.: 81 751 21 74

 

 1. 4.      Stowarzyszenie „Promyczek” - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci wiejskich, działanie na rzecz środowiska lokalnego, modernizacja obiektu szkolnego, adaptacja istniejących pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa młodzieży, prowadzenie świetlicy środowiskowej (opiekuńczo-wychowawczej) dla dzieci i młodzieży, zakładanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek oświatowych, np. przedszkola, domy kultury, ogniska, działalność kulturalno-oświatowa.

 

Stowarzyszenie „Promyczek”

Prawiedniki  165

20-515 Lublin

tel. 81 750 09 24

 

 1. III.             Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie:

 

 1. 1.      "Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne"- kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem się na inne społeczności i kultury; kształtowanie pojęcia "moja lokalna ojczyzna"; wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości gminy, jej kultury, przyrody i innych dziedzin życia.; dbałość o estetykę, przyrodę, kulturę człowieka i jego środowisko; rozwój duchowy i społeczny mieszkańców.

 

"Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne"

ul. Stefana Żeromskiego 11

23-110 Krzczonów

tel. (0-81) 566-40-74

 

 

 

 

 

     IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem:

„PATRIA” – stała współpraca w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontakt bezpośredni z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem.

 

 

V. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie:

 1. 1.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie- problemy w jakich udzielana jest pomoc: konflikty rodzinne, przemoc domowa, agresja

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie

ul. Armii Krajowej 45

23-100 Bychawa

tel. 783 089 108

 

 1. 2.      Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej -porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Narutowicza 61

20-016 Lublin

tel. 783 510 310, tel. 81 533 72 09

 

VI.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach:

 1. 1.      Stowarzyszenie „Koło Kobiet Aktywnych” w Zagórzu- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn  

 

Stowarzyszenie „Koło Kobiet Aktywnych” w Zagórzu

Zagórze 35, 24-200 Bełżyce  

aktywna.kobieta@o2.pl

 

 1. 2.      Stowarzyszenie „Wspierajmy się” w Bełżycach- działania skierowane do rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, z przemocą domową, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uzależnionych ( grupy wsparcia ), integracja spotkania.

 

Stowarzyszenie „Wspierajmy się” w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

tel.: 81 517 24 68, 516 074 161

 

 1. 3.      Stowarzyszenie „Kreatywnych Kobiet Stokrotka” w Bełżycach- misją stowarzyszenia  jest aktywowanie i integrowanie środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi międzyludzkich. Działanie na rzecz podnoszenia rangi kobiet.

 

Stowarzyszenie „Kreatywnych Kobiet Stokrotka” w Bełżycach

ul. Wzgórze 172

24-200 Bełżyce

 

VII. OPS Strzyżewice:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Żabiej Woli - organizowanie pomocy moralnej, materialnej rodzinom ubogim i wielodzietnym, prowadzenie świetlicy wychowawczo-terapeutyczne, organizowanie sekcji i kół dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, organizowanie koloni dla dzieci, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i reakcyjnych, prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Żabiej Woli

Żabia Wola 19 a, 23- 109 Pszczela Wola

tel.: 81 562 80 18, 501 547 917

 

 

VIII. OPS Konopnica:

Dom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo - misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia oraz ich rodzin. Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży.

Dom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz
tel./fax.: 81 503 11 79

 

IX. OPS Niemce:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce- aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców terenów wiejskich, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego, prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu i promocja zatrudnienia w szczególności kobiet i młodzieży

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce

ul. Lubelska 119 21-025 Niemce

tel. 81 756 10 52

 

Liczba wyświetleń: 1948
Rejestr zmian
Autor: Patrycja Stanisławek
Opublikował(a): Piotr Mazur (2015-12-07 14:06:57)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2016-02-25 12:17:46)