Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Archiwista

Archiwista

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl lul1@praca.gov.pl

oferowane stanowisko

archiwista- stanowisko w Referacie Archiwum zakładowego, Administracji i obsługi przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

miejsce pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c

data ogłoszenia naboru

2020-02-24

termin składania dokumentów 

2020-03-05

informacje o kandydacie/kandydatach

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniona została kandydatura Pana Jakuba Biesaka zam. Marysin

uzasadnienie wyboru

Pan Jakub Biesak spełnił wszystkie wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wykazał się odpowiednim poziomem wiedzy koniecznej w pracy na danym stanowisku, jest przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym, posiada doświadczenie w pracy o takim charakterze.
W nawiązaniu z powyższym została podjęta decyzja o nawiązaniu stosunku pracy z ww. osobą.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11C

20-209 Lublin (81) 745-18-16
urzad@puplublin.pl

oferowane stanowisko

archiwista- stanowisko w Referacie Archiwum zakładowego, Administracji i obsługi przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach:

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Liczba etatów: 1

data ogłoszenia naboru

2020-02-24

termin składania dokumentów 

2020-03-05

wymagane wykształcenie

Minimum średnie, preferowane wyższe

wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe: archiwistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją itp.; 

- znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;

- znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań;

- nieposzlakowana opinia;

- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

Wymagania dodatkowe:

-wiedza z zakresu zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach POWER i RPO WL na lata 2014-2020

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,

- dobra organizacja pracy,

- mile widziana znajomość programu SyriuszStd,

- kreatywność, komunikatywność,

- odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,

- wysoka kultura osobista.

zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

-realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 2014-2020 i RPO WL 2014-2020 poprzez realizację spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego oraz składnicy zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym oraz instrukcjami wewnętrznymi, w szczególności:

-przyjmowanie dokumentów zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

- prowadzenie ewidencji dokumentów przechowywanych w składnicy;

-przestrzeganie właściwego oznaczania, kompletowania i przechowywania dokumentacji projektowej

-przyjmowanie i sporządzanie oraz przekazywanie spisów akt i wniosków o brakowanie do Archiwum Państwowego w Lublinie;

- stała współpraca z Archiwum Państwowym w Lublinie;

- współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie realizacji projektów

- dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd składnicy akt oraz systematyczne monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach składnicy i archiwum;

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych

- praca administracyjno-biurowa ( siedząca, stojąca, na wysokości do 3 m)

- praca w godzinach 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku

-miejsce pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11C

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

wymagane dokumenty 

a) CV

b) podpisany list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska

c) kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

e) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

f) kwestionariusz osobowy (do pobrania pod treścią ogłoszenia)

g) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

h) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia oraz dokumenty z pkt. a, b, f winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie.

Dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 221§1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji w PUP w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1282)

miejsce składania dokumentów 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin

uwagi

-Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój 212) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11C z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko archiwista” w terminie do dnia 05-03-2020r.- decyduje data wpływu do urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 745 18 16 w. 255

Dokumenty, które będą niekompletne, wpłyną po wyznaczonym terminie, będą przesłane mailem lub nie będą spełniać wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub/i test kwalifikacyjny.

Warunkiem rozstrzygnięcia naboru jest uzyskanie przez kandydata spełniającego wymogi formalne poziomu punktacji - minimum 60%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP, tj. bip.puplublin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 681
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2020-02-24 14:06:53)
Zredagował(a): Jarosław Mączka (2020-04-23 11:59:39)